Taken en verantwoordelijkheden

Algemeen
Taken van een bewindvoering zijn van overeenkomstige toepassing in geval van vrijwillig inkomens- en budgetbeheer en voor het financiële gedeelte van curatele.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld.
Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer, zijn dus alleen financiële handelingen.

Intake
• Doet de intakes en zorgt voor een adequate verwerking van de gegevens.
• Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en bezittingen en het opstellen van een
• boedelbeschrijving voor de rechtbank.
• Doet alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en
• huurtoeslag en regelen van bankzaken, zo nodig wijzigen samenstelling vermogen.
• Aanvragen beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting.

Kerntaak
• Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de aan hem/haar toevertrouwde cliënten.
• Voert deze werkzaamheden uit vanuit het kantoor van PRC Z&B
• Verricht deze werkzaamheden zelfstandig. Is op de hoogte van het beleid van PRC Z&B en handelt
• dien overeenkomstig.
• Controleert periodiek de dossiers van de cliënten waarvoor hij/zij verantwoordelijk voor is.
• Is verantwoordelijk voor de voortgang van de begeleiding, signaleert eventuele problemen en onderneemt actie
• indien noodzakelijk.

 

Werkzaamheden welke wel tot de regulier taken van de bewindvoerder behoren:

Financiële administratie
• Openen en beheren van bankrekening(en) op naam van de cliënt, o.a. een beheerrekening, een leefgeld rekening
• en eventueel een spaarrekening.
• Betaling vaste lasten, inclusief huishoudgeld en doen van losse/extra betalingen.
• Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.
• Het bijhouden van een financiële administratie voor cliënt.
• Maken van een financieel maandbudgetplan.
• Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen.
• Het treffen van enkele afbetalingregelingen.
• Het ontvangen inkomen verantwoorden
• Het totaalbedrag van de vaste lasten verantwoorden
• Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing) verantwoorden
• Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing) verantwoorden
• Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd
• verantwoorden.
• sparen voor onvoorziene uitgaven en eigen risico zorgverzekering (noodzakelijke reservering)

Persoonlijke organisatie
• Het opstellen van een begeleidingsplan in samenwerking met cliënt en bij de hulpverlening betrokken instanties.
• Afsluiten van verzekeringen (voor zover niet aanwezig), WA en uitvaart zijn verplicht.
• Eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.
• Declareren van noodzakelijke ziektekosten.
• Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.
• Indien nodig, verwijzing naar schuldhulpverlening.

Juridisch en Fiscaal
• Aanvragen/wijzigen relevante toeslagen en voorlopige teruggaven bij de belastingdienst en andere voorzieningen
• om de inkomsten te optimaliseren.
• Aanvraag kwijtschelding (lokale) belastingen.
• Verzorgen van jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte (box 1).
• Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing.

Informatievoorziening
• Heeft telefonische spreekuren en spreekuren op locatie met cliënten (gaat incidenteel op huisbezoek bij cliënten).
• Informeren van cliënt over relevantie wijzigingen, regelmatig contact met de cliënt binnen de redelijke grenzen
• van spreekuurcontact.
• Informeren en adviseren bij juridische zaken;
• Postverwerking en toezending post naar cliënt;
• Het maandelijks versturen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de
• beheer rekening.
• Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank, in beperkte maten naar zitting Kantonrechter.
• Geeft informatie over de voortgang aan derden.
• Heeft overleg met hulpverlenende instanties over problemen op praktijkniveau.
• Signaleert mogelijke knelpunten in de dienstverlening en bij externe instanties

 

Werkzaamheden welke niet tot de regulier (intake)taken van de bewindvoerder behoren:

• Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
• Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
• Regelen en afwikkelen van schuldregelingen bij problematische schulden.
• Belastingaangifte box 2 en 3
• Meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand.
• Bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende.
• Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is.
• Verkoop van onroerend goed of aandelen.
• Frequent naar zitting kantonrechter.
• Het doen van politieaangifte
• Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
• Ontruiming van de woning.

* Voor deze bovenstaande werkzaamheden, welke vallen onder het kopje “niet regulier”, worden extra kosten in rekening gebracht.